സുപ്രീം സുന്ദർ

Name in English: 
Supreme Sundar
സുപ്രീം സുന്ദർ
Artist's field: 

സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്റർ - നമ്പർ 66 മധുര ബസ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററായി പ്രവർത്തിച്ചു