മഹിമ

Name in English: 
Mahima

നമ്പർ 66 മധുര ബസ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചു.