വിജയ് ബാബു

Name in English: 
Vijay Babu

നടനും നിർമ്മാതാവുമായ വിജയ്‌ ബാബു