മകരന്ദ് ദേശ് പാണ്ഡെ

Name in English: 
Makarand Desh Pandey

നമ്പർ 66 മധുര ബസ്സ് എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ മലയാളത്തിലെത്തി.പ്രശസ്ത ഹിന്ദി നടനും സംവിധായകനും ഡ്രാമാ ആർട്ടിസ്റ്റുമാണ്.