കൃഷ്ണപ്രഭ

Name in English: 
Krishnaprabha

കളേഴ്സ് എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു