റഹീം കൊടുങ്ങല്ലൂർ

Name in English: 
Rahim Kodungallur
Artist's field: 

മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ്റ്റ്. 

സിനിമ:കോക്ടെയിൽ