തനുശ്രീ ഘോഷ്

Name in English: 
Tanusree Ghosh

ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എന്ന ചിത്രത്തിൽ അഭിനയിച്ചു.