വിനി വിശ്വലാൽ

Name in English: 
Vini Vishwalal

സെക്കന്റ്ഷോ എന്ന മലയാളസിനിമയിലൂടെ കഥാകൃത്തായി അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചു.

Vini Viswa Lal