രഘുരാമ വർമ്മ

Name in English: 
REGHU RAMA VARMA

ലാൽജോസിന്റെ സ്പാനിഷ് മസാല എന്ന ചിത്രത്തിൽ സഹസംവിധായകൻ ആയി പ്രവർത്തിച്ചു.