വി വി രാധാകൃഷ്ണൻ

Name in English: 
V V Radhakrishnan