കെ ദൊരൈസ്വാമി

Name in English: 
K Doraiswami - A V M Garden Theater
Alias: 
എ വി എം ഗാർഡൻ തീയറ്റർ