കാർത്തിക്

Name in English: 
Karthick Chennai
Karthik Chennai-m3db
Alias: 
കാർത്തിക് ചെന്നൈ