ഇ എഫ് എക്സ്, ചെന്നൈ

Name in English: 
EFX, Chennai