എബ്രഹാം ലിങ്കൺ

Name in English: 
Abraham Lincon
Alias: 
കെ ജെ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ