എബ്രഹാം ലിങ്കൺ

Name in English: 
Abraham Lincon
Alias: 
ലേ-ഔട്ട്‌, കെ ജെ എബ്രഹാം ലിങ്കൺ
ലിങ്കൺ, ലേ ഔട്ട്