പ്രീതി പിള്ള

Name in English: 
Preeti Pillai

ഗായികയും എഴുത്തുകാരിയുമായ പ്രീതി പിള്ള. സംഗീത സംവിധായകൻ പ്രശാന്ത് പിള്ളയുടെ സഹോദരിയാണ്

Preeti Pillai