നാരായണൻ

Name in English: 
Narayanan

കളറിസ്റ്റ് (ജനപ്രിയൻ എന്ന സിനിമയുടെ കളറിസ്റ്റ്)