നാഥൻ മണ്ണൂർ

Name in English: 
Nadhan Mannoor

കലാസംവിധായകൻ.

ഫീമെയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന ചിത്രത്തിന്റെ കലാസംവിധായകനായിരുന്നു.