ഷാജി സുകുമാരൻ

Name in English: 
Shaji Sukumaran

സംഗീത സംവിധായകൻ.

"ഫീമെയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ" എന്ന ചിത്രത്തിനു വേണ്ടി സംഗീത സംവിധാനം ചെയ്തു.