അശോക് കുമാർ

Name in English: 
Ashok Kumar

തിരനോട്ടം എന്ന സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു. അറബീം ഒട്ടകോം പി മാധവൻ നായരും/ഒരു മരുഭൂമി കഥ സിനിമ നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തു .