ക്രിസ് തോമസ്

Name in English: 
Chris Thomas

വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ ചങ്ങാതി എന്ന ചിത്രത്തിൽ സംവിധാന സഹായം നിർവ്വഹിച്ചു