സുദേവൻ

Name in English: 
Sudevan
Artist's field: 
Alias: 
സുദേവൻ അയിലൂർ
സി വി സുദേവൻ

വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ ചങ്ങാതി എന്ന ചിത്രത്തിൽ ചമയം ചെയ്തു