ജി എസ് അനിൽ

Name in English: 
G S Anil

വെള്ളരിപ്രാവിന്റെ ചങ്ങാതി എന്ന സിനിമയുടെ കഥാകൃത്ത്.. കഥ,തിരക്കഥ,സംഭാഷണം എന്നിവ ഒരുക്കി.