മനുപ്രസാദ്

Name in English: 
Manuprasad
Artist's field: 

ഓർഡിനറി എന്ന ചിത്രത്തിൽ സംഭാഷണം