നിഷാദ് കോയ

Name in English: 
Nishad Koya

ഓർഡിനറി എന്ന ചിത്രത്തിൽ തിരക്കഥ