ജയിംസ് ആൽബർട്ട്

Name in English: 
James Albert

ജയിംസ് ആൽബർട്ട് പല സൂപ്പർഹിറ്റ് സിനിമകളുടേയും കഥാകാരൻ.ക്ലാസ്മേറ്റ്സ്