എസ് പി ശ്രീകുമാർ

Name in English: 
S P Sreekumar
എസ് പി ശ്രീകുമാർ
Alias: 
മറിമായം ലോലിതൻ