പി ടി കുഞ്ഞുമുഹമ്മദ്

Name in English: 
P T Kunjumuhammed