കെ ജി രാജശേഖരൻ

Name in English: 
K G Rajasekharan
Date of Death: 
Friday, 22 March, 2019
Alias: 
കെ ജി രാജശേഖരൻ നായർ
രാജശേഖരൻ

പ്രശസ്ത ഗായിക അമ്പിളി ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാര്യയാണ്