ടി ആർ ശ്രീനിവാസലു

Name in English: 
T R Sreenivasalu
Alias: 
റ്റി ആർ ശ്രീനിവാസലു