ഉദയ് ചന്ദ്ര

Name in English: 
Uday Chandra

മരുഭൂമിയിലെ വൃദ്ധനായ കഥാപാത്രം - വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി