അർഷൽ പട്ടാമ്പി

Name in English: 
Arshal Pattambi

സ്റ്റിൽസ് - ബാങ്കോക് സമ്മർ