ദിലീപ് പണിക്കർ

Name in English: 
Dileep Panickar

. അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്റ്റർ - ബാങ്കോക് സമ്മർ