രഞ്ജിത്ത് ടച്ച്റിവർ

Name in English: 
Renjith Touchriver

എഡിറ്റർ - ബാങ്കോക് സമ്മർ