എസ് സുരേഷ് ബാബു

Name in English: 
S Suresh Babu

കഥ,തിരക്കഥ,സംഭാഷണം - ഫിലിം സ്റ്റാർ 2011