സുനിൽ കാര്യാട്ടുകര

Name in English: 
Sunil Kariattukara

സഹസംവിധാനം - ആദാമിന്റെ മകൻ അബു