ശ്യാംജിത്ത് ജി എസ്

Name in English: 
Shyamjith G S

അസിസ്റ്റൻഡ് സംവിധായകൻ - പ്രാഞ്ചിയേട്ടൻ