ചന്ദ്രൻ പാലക്കാട്

Name in English: 
Chandran Palakkad

പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് - നിർമ്മാണ നിർവ്വഹണം - രതിനിർവ്വേദം - 1978