പി എൻ കൃഷ്ണൻ

Name in English: 
P N Krishnan
Artist's field: 

വേഷാലങ്കാരം - ചമയം - രതിനിർവ്വേദം - 1978