കെ എം ഭാസ്ക്കരൻ

Name in English: 
K M Bhaskaran

വസ്ത്രാലങ്കാരം - രതിനിർവ്വേദം -1978