ബോബൻ സാമുവൽ

Name in English: 
Boban Samuel
Boban Samuel-m3db
Artist's field: 

'ജനപ്രിയൻ' എന്ന ചിത്രത്തിലൂടെ സ്വതന്ത്ര സംവിധായകനായി. 2013ലെ വിജയ ചിത്രമായ ്റോമൻസ്' രണ്ടാമത്തെ ചിത്രമാണ്.