ആർ എം കൃഷ്ണസ്വാമി

Name in English: 
R M Krishnaswami