കെ ഗണേഷ്

Name in English: 
K Ganesh

വസ്ത്രാലങ്കാരം