രാജശ്രീ

Name in English: 
Rajasree Senior
Rajasree
Alias: 
സീനിയർ
ഗ്രേസി

അഭിനയിച്ച ആദ്യ മലയാള സിനിമ ഭാര്യ, അതിൽ ഗ്രേസി എന്ന പേരിലാണ് അഭിനയിച്ചത് (കഥാപാത്രത്തിന്റെ പേരും അതുതന്നെ)