ഡി എം പൊറ്റെക്കാട്ട്

Name in English: 
D M Pottekkatt