ഖാൻ

Name in English: 
Khan
Alias: 
കെ പി എ സി ഖാൻ

കെ പി ഏ സി യിലെ സ്ഥിരം നടൻ ആയിരുന്നു ഖാൻ. രാരിച്ചൻ എന്ന പൌരൻ തുടങ്ങിയ ആദ്യകാലമലയാള സിനിമകളിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫോട്ടോ തന്ന് സഹായിച്ചത്  : മഹേഷ്‌