എ ബി രാജ്

Name in English: 
A B Raj

1951 മുതൽ 1986 വരെ സിനിമാ രംഗത്ത് സജീവമായിരുന്ന സംവിധായകൻ. 10 സിംഹളീസ് ചിത്രങ്ങളും 65 മലയാളം ചിത്രങ്ങളും സംവിധാനം ചെയ്തു.1925 എപ്രിൽ 21-നു തമിഴ് നാട്ടിലെ സേലത്തു ജനിച്ചു

http://en.wikipedia.org/wiki/A._B._Raj