ഗോപൻ കുറ്റ്യാനിക്കാട്

Name in English: 
Gopan Kutyanikkadu

അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ