കെ ആർ ഗൗരിശങ്കർ

Name in English: 
K R Gourisankar