ഷാഹിദ് ഖാദർ

Name in English: 
Shahid Khadar

സഹസംവിധായകൻ - ട്രാഫിക്