ബൈജു എഴുപുന്ന

Name in English: 
Baiju Ezhupunna
Alias: 
ജോൺസൺ

സിനിമകൾ: ഇവിടം സ്വർഗമാണ്, ട്രാഫിക്